wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  (klauzula informacyjna)

  W związku z zapisami art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej rozporządzeniem – informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Team Promotion Elżbieta Strzelecka z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 45-049 Opole prowadząca Placówkę edukacyjną pod nową nazwą Lucky School w Opolu przy ul. Reymonta 18, 45-066 Opole.

   

  1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  - zawarcia i wykonywania oraz świadczenie usług zgodnie z zawartą umową – w związku z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy),

  - w innych przypadkach, dla których podstawę prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych

  (art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

  Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

   

  III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.

  Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę będą one przetwarzane do momenty jej wycofania.

   

  1. ODBIORCY DANYCH

  Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywać do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  Twoje dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych m. in. Dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane dla celów księgowych, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratora Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

   

  1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Każdemu z Państwa przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych

  - dostępu do swoich danych osobowych

  - sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe

  - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – przy uwzględnieniu celów przetwarzania

  - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane

  - ograniczenia przetwarzania – w przypadku, jeżeli:

  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – okres pozwalający Administratora Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem , a osoba, której dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

  3. Administratora Danych Osobowych nie potrzebuje już moich danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  4. Wskazane wyżej uprawnienia, jesteście Państwo uprawnieni zrealizować w formie oświadczenia złożonego w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, jak również w formie elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej (pkt I)

  W razie niezgodnego z przepisami oraz umową przetwarzania danych osobowych, każdy z Państwa jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

   

  Urząd Ochrony Danych Osobowych

  Stawki 2

  00-193 Warszawa